12 / آبان / 1394

 

عبارت “RoHS” مخففRestriction of Hazardous Substances  و به معنای محدودیت استفاده از مواد خطرناک است. عبارت کامل تر به معنی محدودیت استفاده از مواد خطرناک خاص در تجهیزات الکتریکی و مکانیکی است. وجود این لوگو روی قطعات و وسایل به معنی عاری بودن از مواد خطرناک است. اتحادیه اروپا در فوریه سال 2003 در حرکتی هماهنگ برای حفاظت از محیط زیست به فکر تصویب استاندارد و قوانین خاص افتاد و در 1 ژولای سال 2006 قانونی در این خصوص تصویب شد. همکاری “WEEE” که مسئول از بین بردن یا بازیافت زباله های الکتریکی و تجهیزات الکترونیکی است در شناسایی مواد خطرناک و درصدی که می توان به عنوان محدوده مجاز در نظر گرفت حائز اهمیت است.

در نهایت طبق قوانین تصویب شده استفاده از مواد مختلف به جز 6 عنصر خطرناک مجاز است. محصولات جدید الکترونیکی و الکتریکی نباید حاوی درصد بالایی از مواد خطرناک باشند که شامل سرب، جیوه، کادمیوم، ترکیبات کروم شش بار مثبت، پلی برومینات بی فنیل (PBB) و پلی برومینات دی فنیل اتر (PBDE) که بازدارنده های اشتعال هستند، باشند. در صورتی که مقدار استفاده شده بیش از حد مجاز باشد، از فروش محصولات در بازار اروپا ممانعت به عمل می آید.

“AAC” برای 90 مدل از تجهیزات امنیتی خود موفق به اخذ این گواهینامه شده است.

 RoHS1.jpg